วิธีการสร้างไฟล์บันทึกข้อมูลเครือข่าย (network logs)