Tôi không thể cài đặt MT4/MT5 trên hệ điều hành macOS