Tôi không thể cài đặt MT4/ MT5 trên hệ điều hành macOS