Khi giao dịch công cụ Cổ phiếu, tôi có được sở hữu Cổ phiếu mà tôi giao dịch không?